Kā pirkt preces – Iepirkšanās instrukcija

Mūsu piedāvāto produkciju varat iegādāties  https://celmeni-darzatehnika.lv/  vai jebkurā no mūsu veikaliem (skatīt pie “kontakti”). Ja kādu no vēlamajiem produktiem nevarat atrast mūsu interneta veikalā, lūdzu sazinieties ar mums – mēs noteikti spēsim Jums palīdzēt.

Piegādes laiks.

Ja prece atrodas noliktavā Latvijā, tad preču piegāde, Latvijas teritorijā, tiek veikta 2-3 darba dienu laikā, ja prece atrodas noliktavā Zviedrijā, tad 7 darba dienu laikā no pasūtījuma samaksas saņemšanas brīža.

Piegādes maksa un noteikumi

  • Ja pirkuma summa nepārsniedz EUR 100.00, piegādes maksa Latvijas teritorijā ir EUR 4.50,
  • Ja pirkuma summa pārsniedz EUR 100.00 piegāde Latvijas teritorijā ir bezmaksas.
  • Ja pirkuma summa pārsniedz EUR 2100.00, piegādājot preci, pēc pircēja pieprasījuma, iepriekš saskaņojot laiku, tiek nodrošināta iegādātās preces demonstrācija un operatora apmācība.

Preces pārbaude

Jebkura tehnikas vienība, kuru iegādajaties  mūsu internetveikalā, tiek pilnībā samontēta un pārbaudīta.

Garantijas un pēcgarantijas remonts.

Jebkurai  iegādātai precei tiek nodrošināta 24 mēnešu garantija, ja pircējs ir fiziska persona, kā arī 12 mēnešu garantija, ja pircējs ir juridiska persona. Garantijas un pēcgarantijas remonts tiek veikts jebkurā mūsu servisā (skatīt pie “kontakti”)

Kā apmaksāt pirkumu

  • Ar bankas pārskaitījumu. Pēc pasūtījuma veikšanas jūs saņemat rēķinu, pēc kura apmaksas notiek preces piegāde. Preces saņemšanas brīdī Jūs saņemat preču pavadzīmi;
  • Citā, Jums vēlamā veidā, pirms tam sazinoties ar mums;

Datu apstrādes apjoms

Celmeņi ASK SIA apņemas uzkrāt un saglabāt tikai tādus personas datus, kas ir nepieciešami Celmeņi ASK SIA komercdarbības veikšanai. Celmeņi ASK SIA arī apņemas pielikt visas saprātīgas pūles, lai nodrošinātu apstrādāto personas datu pareizību un pilnīgumu, norādot klientiem pēc iespējas precīzāk, kā ievadīt savus datus korekti un pilnīgi.

SIA Celmeņi ASK apstrādās personas datus, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un pielietos visus piemērotos līdzekļus un rīkus, lai novērstu jebkādu neatļautu piekļuvi. Celmeņi ASK SIA uzkrāj un apstrādā Personas datus tikai Celmeņi ASK SIA pienākumu izpildes vajadzībām atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Personas dati netiks nodoti nevienai trešajai personai, izņemot gadījumus, kad tam ir piekritis Datu subjekts, tas ir nepieciešams Celmeņi ASK SIA un Datu subjekta savstarpējo līgumsaistību izpildei vai ir citādi atļauts vai uzdots saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem. 

Datu aktualizācija

Celmeņi ASK SIA apņemas nodrošināt Personas datu pareizību un paļaujas uz saviem klientiem, piegādātājiem un citām trešajām personām, kas nodod Personas datus, ka tiks nodrošināta nodoto Personas datu pilnība un pareizība.

Nepieciešamības gadījumā Datu subjekts ir tiesīgs jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst Personas datus, kas par viņu saglabāti viņa lietotāja kontā. 

Datu drošība un izmantošana

Ja klients ir nolēmis reģistrēties Vietnē, klientam tiks lūgts sniegt informāciju par viņa vārdu, uzvārdu, adresi, e-pasta adresi un citiem datiem. Celmeņi ASK SIA ir tiesīgi izmantot sniegto informāciju, lai personalizētu un uzlabotu Vietnes darbību. Tas var izpausties, kā, piemēram, bet ne tikai, reklāmas piedāvājumi, kas sagatavoti atbilstoši klienta iepriekšējiem pirkumiem un kas sniegti klientam esot tiešsaistē vai izmantojot e-pastu ar attiecīgu klienta piekrišanu, vai saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. 

Celmeņi ASK SIA veiks personas datu apstrādi, lai nodrošinātu to konfidencialitāti un piemēros iekšējās procedūras un kontroles līdzekļus, lai novērstu neatļautu personas datu lietošanu, piekļuvi, izpaušanu, kopēšanu, grozīšanu vai sabojāšanu, kā arī pielietos visus saprātīgos līdzekļus, lai nodrošinātu personas datu drošību, integritāti un privātumu. 

Celmeņi ASK SIA apstrādās Personas datus tikai godprātīgi un atbilstoši likumam un neizmantos Personas datus nolūkiem, kas neatbilst mērķiem, kuru dēļ Celmeņi ASK SIA ir saņēmusi Personas datus.

Uzkrātos klienta Personas datus Celmeņi ASK SIA apstrādās, lai: izpildītu pasūtījumus; palīdzētu Celmeņi ASK SIA uzlabot Vietni un informācijas pieejamību klientam tiešsaistē; nodrošinātu klientam informāciju par Celmeņi ASK SIA produktiem un pakalpojumiem;  pasūtījuma izdarīšanas, klientu atbalsta, maksājumu veikšanas un pakalpojumu sniegšanas vajadzībām; un citādi saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem. 

Preču un pakalpojumu pasūtīšana tiešsaistē

Ja klients vēlas izdarīt pasūtījumu, esot tiešsaistē, Celmeņi ASK SIA ir nepieciešams zināt klienta vārdu, uzvāru, e-pasta adresi, tālruņa numuru, pasta adresi un datus, kas saistīti ar maksājuma veikšanu (piemēram, kredītkartes numurs un derīguma termiņš). Tas ļauj  Celmeņi ASK SIA nodrošināt pilnvērtīgu klienta pasūtījuma izpildi un informēt par pasūtījuma izpildes statusu. 

Sīkdatnes

Celmeņi ASK SIA ir tiesīgs vākt datus par tīmekļa vietnes lietotāju, izmantojot sīkdatnes („cookies”), lai uzlabotu lietotājiem pieejamos pakalpojumus. Sīkdatnes („cookies”) ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina klientu par sīkdatņu („cookies”)  izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai klients piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu („cookies”) nepieņemšana neaizliegs klientam lietot Vietni, taču tas var ierobežot klientam Vietnes izmantošanas iespējas. 

Trešās puses

Celmeņi ASK SIA nenodos Personas datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas nepieciešams saprātīgai komercdarbības īstenošanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību. Celmeņi ASK SIA nodos Personas datus Celmeņi ASK SIA piegādātājiem, apakšuzņēmējiem, stratēģiskajiem partneriem un citiem, kas palīdz Celmeņi ASK SIA un tās klientiem komercdarbības veikšanā, lai īstenotu attiecīgo sadarbību. Tomēr šādos gadījumos Celmeņi ASK SIA pieprasīs no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

Celmeņi ASK SIA pieliks saprātīgas pūles, lai nodrošinātu, ka gadījumos, kad Personas dati tiek nodoti uz ārvalstīm, tiem tiek nodrošināta adekvāta aizsardzība.

Celmeņi ASK SIA apņemas nenodot Personas datus organizācijai vai jebkādai citai personai, kas atrodas valstī, kurā nav nodrošināts adekvāts personas datu  aizsardzības līmenis, izņemot šādus gadījumus:

Klients ir devis savu piekrišanu;

•    Nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu ar klientu vai izpildītu līgumu ar klientu;

•    Nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu, kas noslēgts klienta interesēs;

•    Nodošana ir atļauta saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

Attiecībā uz personu identificējošu informāciju, kas nodota uz citu valsti, var tikt piemēroti attiecīgās valsts normatīvie akti, ieskaitot normatīvie akti attiecībā uz valsts drošību, terorisma apkarošanu, kas var atļaut tiesībsargājošām iestādēm vai uzraudzību īstenojošām iestādēm piekļūt privātpersonu rīcībā esošai informācijai. 

Piekļuve personas datiem

Balstoties uz pamatotu rakstveida pieprasījumu, Celmeņi ASK SIA informēs Datu subjektu par: 

  • Personas datiem, ko Celmeņi ASK SIA apstrādā attiecībā uz viņu; datu ieguves avotu (ja normatīvie akti atļauj to izpaust); 
  • datumu, kad tika izdarītas pēdējās izmaiņas Personas datos;
  • mērķus, kuru sasniegšanai Personas dati tiek apstrādāti; datu saņēmējus vai datu saņēmēju kategorijas; 
  • un vai informācija tiek apstrādāta automatizēti. 

Celmeņi ASK SIA veiks nepieciešamās darbības, lai izlabotu vai dzēstu jebkādas neprecizitātes Personas datos, par kurām darīts zināms tiešā veidā vai izmantojot pieejamos pakalpojumus. Celmeņi ASK SIA saprātīgu iespēju robežās informēs klienta Personas datu saņēmējus par šādām izmaiņām. Tomēr, Celmeņi ASK SIA ir tiesīgs ierobežot piekļuvi, iespējas koriģēt vai dzēst datus saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām. Celmeņi ASK SIA var izstrādāt noteikumus piekļuvei Personas datiem, tai skaitā noteikt kārtību un nodevas par piekļuves nodrošināšanu.

Personas datu rediģēšana vai dzēšana

Nepieciešamības gadījumā Datu subjekts ir tiesīgs jebkurā laikā grozīt, papildināt vai dzēst Personas datus, kas par viņu saglabāti viņa lietotāja kontā. 

Gadījumā, ja lietotājs vēlas: attiekties no turpmākas ziņojumu saņemšanas, pilnībā dzēst savus Personas datus no servisa, radušies kādi jautājumi par jūsu Personas datu izmantošanu, lūdzam kontaktēties ar Celmeņi ASK SIA pa e-pastu:  celmeni@celmeni.lv vai zvanot pa tālruni +371 29 360 658

Pielāgojumi un izmaiņas privātuma politikā

Celmeņi ASK SIA ir tiesīgi laiku pa laikam grozīt šos Privātuma aizsardzības noteikumus pēc saviem ieskatiem. Šie Privātuma aizsardzības noteikumi ir padarīti pieejami Celmeņi ASK SIA tīmekļa vietnē un tiek piemēroti no attiecīgās redakcijas publiskošanas datuma, kas norādīts sākumā.

Atteikuma tiesības

Balstoties uz Latvijas Ministru kabineta noteikumiem par distances līgumu, klientam ir tiesības, neuzrādot atteikšanās iemeslu, 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā atteikties no www.mezsundarzs.lv iegādātās preces un atdot to atpakaļ pārdevējam.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no dienas, kad jūs esat ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko jūs esat norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā.

Lai, atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikumu tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā Jums ir tiesības preci lietot tiktāl, cik tas nepieciešams preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudei, tikpat lielā mērā,  cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā. Izmantojot atteikuma tiesības, Jūs esat atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces rakstura, īpašību un darbības pārbaudes nolūkam paredzēto. Jūs esat atbildīgs par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos.

Lai izmantotu atteikuma tiesības:

·         Lūdzam informēt Celmeņi ASK SIA par lēmumu atteikties no šī līguma pa tālruni +371 29 360 658.

·         Aizpildiet veidlapu par atteikuma tiesību izmantošanu.

·         Aizpildīto veidlapu nosūtiet elektroniski uz e-pastu  celmeni@celmeni.lv  vai pa pastu Celmeņi ASK SIA,  juridiskā adrese: Preiļi, Brīvības 12, LV-5301.

·         Nogādājiet preci un pirkuma apliecinošu dokumentu Celmeņi ASK SIA, Preiļi, Brīvības 12, LV-5301 vai vienojieties ar mums par preces atpakaļ nosūtīšanu izmantojot kurjeru (sūtīšanas izmaksas būs jāsedz Jums).
Svarīgi! Precei ir jābūt pilnā komplektācijā!

Ja Jūs atteiksieties no šī līguma, mēs Jums atmaksāsim visus no Jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka jūs esat izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu jūs izmantojāt sākotnējam darījumam. Jebkurā gadījumā no Jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa. Mēs varam aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad mēs būsim saņēmuši preces atpakaļ vai kad Jūs būsiet iesniedzis apliecinājumu par to, ka preces ir nosūtītas atpakaļ, atkarībā no tā, kura darbība tiek izpildīta agrāk.

Patērētājs nevar pilnībā vai daļēji izmantot atteikuma tiesības, ja:

·         Prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai ja prece ir nepārprotami personalizēta;

·         Ja Prece zaudējusi sākotnējo izskatu, bojāts Preces iepakojums, norautas Preces cenu un logo zīmes, tad Piegādātājam ir tiesības aprēķināt preces vērtības zudumu un atskaitīt šo summu no Preces iegādes cenas.

·         Patērētājs ir atvēris iepakojumu precei un sācis to lietot, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ.

·         Ja ir bijusi noslēgta speciāla vienošanās starp Klientu un Piegādātāju par retas/dārgas preces pasūtīšanu un ja Klients ir iepriekš brīdināts par iespējamiem sarežģījumiem atgriešanas sakarā.